Medezeggenschapsraad

​​​


 

- Taak MR

- Werkwijze MR

- Contact met MR

- Samenstelling MR

- Verslagen en documenten

- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 
De medezeggenschapsraad

Taak MR

Sinds 2007 bestaat de Wet Medezeggenschap op Scholen [WMS] voor alle scholen in het primair onderwijs. De MR praat, samen met de directie, over belangrijke schoolzaken. (formatie, begroting, inhoud van ons onderwijs, visie). De MR heeft recht op overleg met de directie en zij kan zelf onderwerpen aandragen, die zij wil bespreken. Waar nodig worden er andere teamleden uitgenodigd, om plannen die gemaakt zijn, toe te lichten, zoals het TPO-onderwijs (Engelse onderwijs), het ICT-plan of Passend Onderwijs.
Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren, bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht (artikelen 10 t/m 14 WMS) De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn hier te lezen:

http://www.infowms.nl/wettekst-wms

Werkwijze MR
De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen. Onderwerpen worden door zowel directie als MR ingebracht. De directie geeft tijdens de vergadering een toelichting. Op basis van deze informatie geeft de MR advies of instemming. De MR vindt het belangrijk om zich zoveel mogelijk proactief op te stellen. De vergaderingen van onze MR hebben een open karakter. In open gesprekken, met gelijkwaardige inbreng van iedereen, in een uitstekende sfeer, zoeken we de dialoog met elkaar.

Contact met MR

Heeft u vragen aan of over de MR, neem dan contact op via: mr@dewilge.nl

Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 4 ouders en 4 teamleden. Marco van Leeuwen is voorzitter van de MR.
De oudergeleding bestaat uit: Jasper de Bock, René Glas, Bas de Groot en Pauline Slottje.

De teamgeleding bestaat uit: Marco van Leeuwen, Barbara Moons, Petra van Stalle en Laura Versteeg.


Verslagen en documenten van de MR

Notulen MR 24-02-2020.pdf

Notulen MR 21112019.pdf

Notulen MR 30​-09-2019.pdf

Notulen​ MR 03-06-2019.pdf

Notulen MR 04022019.pdf

Notulen MR 12122018.pdf

Notulen MR 15102018.pdf

Notulen MR 17092018.pdf

Notulen MR 13 maart ​2018.pdf

Notulen MR 15 janu​ari 2018.pdf

Notulen MR 19​-9-2017.pdf

​​​
Reglement Medezeggenschapsraad:​

Regle​ment MR.pdf

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

​Met ingang van 1 augustus 2009 valt onze school onder het bestuur van de "Stichting Alberdingk Thijm Scholen". Dit bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuursmanagers, overlegt geregeld met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van de stichting. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur. ​